Thẻ: Doanh nghiệp ghi nhận lỗ nặng sau kiểm toán

Nhiều doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận lỗ nặng sau kiểm toán
Tin tức

Nhiều doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận lỗ nặng sau kiểm toán

Mùa kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đang tiếp tục ghi nhận nhiều doanh nghiệp “lệch pha” giữa báo cáo tài chính và báo cáo tài chính soát xét. Giảm lãi sâu hậu kiểm toán Sau Báo cáo kiểm toán năm 2022 của CTCP Thaiholdings (mã: THD) ghi nhận doanh thu thuần vẫn ở mức 4.112 tỷ đồng. Biến động bắt đầu từ khoản mục doanh thu hoạt động tài chính khi tăng 15% lên 571 tỷ đồng sau kiểm toán. Trong đó, thay đổi lớn nhất là lãi bán các khoản đầu tư tăng vọt lên 551 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng điều chỉnh tăng thêm đến 73% khi chiếm 180 tỷ đồng sau kiểm toán. Ngược lại, lãi liên doanh liên kết giảm gần 90% về chỉ 5 tỷ đồng. Do đó, LNST của cổ đông công ty mẹ sau kiểm toán giảm 10% tức gần 28 tỷ đồng xuống mức 224 tủ đồng. THD giải trình việc lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất kiểm ...