Thẻ: cổ phiếu ngân hàng

Dòng tiền “tránh” cổ phiếu ngân hàng dù kế hoạch lợi nhuận tăng vào năm 2023
Tin tức

Dòng tiền “tránh” cổ phiếu ngân hàng dù kế hoạch lợi nhuận tăng vào năm 2023

Những diễn biến bất lợi gần đây trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và BĐS chưa thực sự được phản ánh đầy đủ vào kết quả kinh doanh cảu các ngân hàng trong năm 2022. Trong báo cáo cập nhập ngành ngân hàng, FiinTrade cho rằng, những diễn biến bất lợi trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp gần đây và BĐS đang chưa thực sự được phản ánh đầy đủ vào kết quả kinh doanh của các ngân hàng trong năm 2022. Năm ngoái LNST của 27/27 ngân hàng tiếp tục tăng cao +33.7% chủ yếu nhờ tín dụng tăng mạnh +14% và NIM cải thiện nhẹ, nhưng không có đột biến so với kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua trước đó (+33%). Khối ngân hàng thương mại quốc doanh đóng góp chính vào tăng trưởng chung của toàn ngành nhờ tín dụng tăng cao, NIM cải thiện nhẹ và giảm tích lập dự phòng. Ngược lại, LNST của các ngâ...